Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.arbobekwaam.nl en de daaraan gerelateerde social media en/of publicaties.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Arbobekwaam zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Arbobekwaam garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Arbobekwaam wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen (affiliaties uitgezonderd, zie partners relaties). Arbobekwaam aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Arbobekwaam niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Partner relaties

Arbobekwaam kan een vergoeding krijgen wanneer je via een link op deze site overgaat tot aanschaf van een product of dienst. Dit kost jou niets extra en is volledig optioneel. Het betreft uitsluitend producten of diensten waar ik zelf achter sta en waar ik goede ervaringen mee heb of over ken. De verdiensten komen ten goede van de instandhouding van Arbobekwaam.

Informatie gebruiken

Arbobekwaam behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website voor commerciële doeleinden te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arbobekwaam of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

Arbobekwaam behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.