RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE

Er wordt nogal wat van je verwacht als werkgever. Als werkgever wordt bijvoorbeeld van je verwacht dat je een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) hebt. Een RI&E is een inventarisatie van arbeidsrisico’s, met een kwantitatieve weging van de mogelijke risico’s en een plan van aanpak op basis van de prioritering die ontstaan is door de weging. En je voert het periodiek uit, meestal kiest men voor drie- tot vijfjaarlijks.

Veel werkgevers zijn relatief onbekend met de RI&E. Dit is begrijpelijk, omdat verreweg de meeste aandacht uitgaat naar de primaire processen van de onderneming. Daar kan een RI&E positief aan bijdragen. Om aan de wettelijke vereisten te voldoen kun je een branche-RI&E uitwerken mits deze voor de branche al beschikbaar is. De digitale instrumenten hiervoor zijn via www.rie.nl gratis verkrijgbaar. Het geeft je meteen een goed beeld wat er van je verwacht wordt. Toch is vaak specifieke kennis benodigd is om een inhoudelijk kwalitatief goede RI&E op te zetten. Een veiligheidskundige of een arbeidshygiënist kan daarbij helpen.

De RI&E is de basis van je arbobeleid. Het is verplicht (conform Arbowet, art. 5) om je arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Een RI&E bestaat uit:

  • De Globale RI&E, ook wel RI&E op hoofdlijnen genoemd. Hierin worden systematisch risico’s geïnventariseerd, doorgaans gecategoriseerd en beoordeeld;
  • Verdiepende RI&E’s. Indien de globale RI&E daar aanleiding toe geeft, kun je een verdiepende RI&E uitvoeren voor specifieke onderwerpen of doelgroepen. Het Arbobesluit geeft ook een aantal verplichte verdiepende RI&E’s, mits van toepassing. Voorbeelden zijn gevaarlijke stoffen, jeugdigen, beeldschermwerk, enz. Begin daar waar je grootste risico’s liggen;
  • Het Plan van aanpak (PvA). Je RI&E geeft je knelpunten weer. Daarvoor moet je een PvA opstellen. Zonder PvA is je RI&E niet volledig. Begin met de grootste risico’s of de quick wins waarmee je kunt voorkomen dat iets escaleert tot een prioritair risico.

De hoofdbestanddelen van een RI&E zien er schematisch uit als in onderstaande afbeelding. Ik kies er zelf altijd voor om ook een algemeen deel te hebben, omdat ik niet voor ieder proces (of afdeling) ook de overkoepelende en procesoverstijgende risico’s wil zien, maar alleen de specifieke proces-gerelateerde risico’s.

De RI&E

Als je geen personeel in dienst hebt ben je overigens niet RI&E-plichtig. Heb je dat wel en werken ze in totaal 40 uur of meer, dan moet je een RI&E opstellen. Het maakt voor de 40 uur overigens niet uit of dat door 1 of 5 personen uitgevoerd wordt. Bij meer dan 25 medewerkers moet je de RI&E ook laten toetsen (beoordelen) door een gecertificeerde arbodeskundige. Bij minder dan 25 werknemers hoef je de RI&E niet te laten toetsen, maar dan moet je wel een goedgekeurd RI&E-instrument gebruiken (kijk op Steunpunt RI&E). Als je voor maximaal 40 uur per week medewerkers in dienst hebt hoef je geen RI&E uit te voeren, maar mag je ook gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s (ook via Steunpunt RI&E te benaderen).

Je kunt een RI&E zelf uitvoeren, maar vaak wordt ervoor gekozen om een deskundige in te schakelen. Een zogenaamde kerndeskundige (Hogere Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist, Arbeid & Organisatiedeskundige of Bedrijfsarts) weet met welke bril naar risico’s te kijken en dit vervolgens goed te wegen. Dan levert het oplossen van je prioritaire knelpunten ook echt een significante verbetering op voor je bedrijfsvoering. Een eigen preventiemedewerker kan je ook ontzorgen op dit gebied.

Een RI&E is een levend document, maar moet tenminste om de drie tot vijf jaar worden herzien en zoveel eerder als nodig. Denk daarbij aan organisatiewijzigingen, nieuwe machines, inhuur personeel, enz.

Tot slot, een RI&E moet op schrift staan en over een plan van aanpak voor knelpunten te beschikken en dient volledig, actueel en betrouwbaar te zijn. Let daar op. Voer het niet uit alleen omdat het moet, maar omdat het je ook echt iets oplevert. Denk daarbij niet alleen aan minder ongevallen en/of uitval (als je die al hebt), maar vooral ook aan verbeterde werksfeer, verhoogde productiviteit en minder faalkosten. Wist je dat een ongunstig binnenklimaat de productiviteit negatief beïnvloed?

Ludolf

Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?

Download nu gratis beleidsadvies

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *