VRIJWILLIG VEILIG

Dat bedrijven met meer dan 40 uur werknemerschap per week over een RI&E horen te beschikken, dat is bekend. Maar hoe zit eigenlijk met vrijwilligersorganisaties? Moeten ook zij over een RI&E beschikken?

Volgens de Arbowet, art. 1, lid 2 is de definitie van Vrijwilliger als volgt:
‘de persoon, die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een privaatrechtelijk of publiekrechtelijk lichaam dat niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting dan wel voor een sportorganisatie en die geen werknemer is.’

Hmm, laten we dan ook eens kijken naar de definities werkgever en werknemer. Volgens Arbowet, art. 1, lid 3:

 Werkgever:
– Degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te zijn, een ander onder zijn   gezag arbeid doet verrichten;
– Degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te zijn, een ander niet onder zijn gezag arbeid in een woning doet verrichten, in bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen.
✓  Werknemer:
De ander, bedoeld onder a, met uitzondering van degene die als vrijwilliger arbeid verricht.

Lid 2 en 3 verwijzen dus naar elkaar. Een organisatie waar alleen vrijwilligers werkzaam zijn, is niet verplicht over een RI&E te beschikken, maar wel om een veiligheidsbeleid te voeren. Een RI&E is daarvoor wel het meest voor hand liggend en meest pragmatisch. Maar deze hoeft niet getoetst te worden, want ze zijn niet RI&E-plichtig! Ik adviseer altijd toch een RI&E-format omdat een dergelijk format helpt om op gestructureerde wijze de risico’s in kaart te brengen. Het Arbobesluit, art. 9.5a, geeft weer welke verplichtingen voor een vrijwilligersorganisatie van toepassing zijn. Ondermeer de beheersing van gevaarlijke stoffen en onderhoud/keuring arbeidsmiddelen komen daarin expliciet terug. Dit noemt men ook wel een Beperkte RI&E, maar deze hoeft dus niet getoetst te worden.

Stel dat je een vrijwilligersvereniging huisvest op een bedrijventerrein. Dus met gebruikmaking van jouw middelen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsruimte. Wellicht zelfs arbeidsmiddelen. Of dat ze zelfs bij je werkzaamheden verrichten in je bedrijfsprocessen. Ook dat komt voor. Wanneer er vrijwilligers bij jou werkzaam zijn, vallen ze onder je RI&E. Dat is in mijn beleving bedoeld om vrijwilligers te beschermen die werkzaam zijn bij kleine ondernemers zonder vast personeel of die minder dan 40 uur vast personeel in dienst hebben. Als werkgever draag je dan logischerwijs verantwoordelijkheid voor bescherming derden mbt je bedrijfsprocessen. In de RI&E dien je dus aandacht te hebben voor hoe je deze groepen beschermt (voorlichten, opleiden, toezien op naleving, enz.) en stel je indien nodig een plan van aanpak op om deze groep te beschermen.

Een mooi voorbeeld van aandacht voor veiligheid binnen het vrijwilligersdomein is het initiatief van Stichting Veilig Paard. Het doel van deze stichting is om hippische accommodaties actief bezig te laten zijn met veiligheid. Hierdoor kunnen paardenliefhebbers op een verantwoorde wijze met deze sport bezig zijn. Maneges draaien veelal op vrijwilligers. Liefhebbers die een bijdrage willen leveren. Deze video geeft mooi weer hoe de stichting dat aanpakt. De stichting voorziet in een keurmerk, waardoor je verzekerd kunt zijn van een veiligheidsbeleid dat ook ergens over gaat. Ik denk voor veel ouders een veilig idee.

Tot slot; vrijwilligersorganisaties kunnen vaak alle middelen die hen ter beschikking worden gesteld goed gebruiken. Wees je er als werkgever van bewust dat je ook daar een zekere verantwoordelijkheid vanuit je zorgplicht voor derden hebt. Stel hen geen afgekeurde of niet onderhouden arbeidsmiddelen ter beschikking.

Kortom; vrijwillig of niet, werk veilig.

Ludolf

Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?

Download nu gratis beleidsadvies

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *