VERJONGINGSSNOEI (LAWAAIBELASTING)

Afgelopen week werd er in mijn ogen nogal radicaal gesnoeid in de begroeiing rondom mijn werkplek. Ik had zelf niet het idee dat het gebouw op het punt stond overwoekerd te worden, maar een collega legde me uit dat het om verjongingssnoei ging. Plaats maken voor nieuwe scheuten dus.

Lawaaibelasting
Figuur 1     Het eindresultaat (gras wordt nog opnieuw ingezaaid…)

De heren die de klus klaarden hadden de slag goed te pakken. Het viel me op dat ze goed waren uitgerust met de nodige voorzorgsmaatregelen. PBM’s werden ook daadwerkelijk gedragen. Een occupational habit van me om daar op te letten…

Ze hadden nog wel een brandstof waarvan ik weet dat het een CMR-stof is, vanwege de toevoeging tegen vlokken na een periode van lange stilstand. Ik weet ook dat daar inmiddels goede vervangers voor zijn. Dus toch nog een puntje ter verbetering

De mensen die in deze branche werkzaam zijn, worden tijdens hun werkzame leven blootgesteld aan verschillende vormen van arbeidsgerelateerde risico’s. Sommige risico’s zoals blootstelling aan hoge geluids- en trillingsniveaus kunnen op de langere termijn leiden tot tijdelijk of blijvend fysiek letsel, al dan niet met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Per 1 januari 1994 geldt voor iedere werkgever een wettelijke verplichting tot het uitvoeren van een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Onderdeel van de RI&E is de verplichting tot het in kaart brengen van arbeidsgerelateerde risico’s op de werkplek. Voor deze branche geldt in sterke mate dat men risico loopt op het gebied van:

Lawaaibelasting;
Trillingsbelasting;
Fysieke belasting;
Hittebelasting;
Biologische agentia.

Deze casus biedt veel onderwerpen om op in te gaan. Dit keer wil ik specifiek ingaan op lawaaibelasting. In de volgende blogs zal ik de andere onderwerpen behandelen. Noem het een vijfluik

Lawaaibelasting
Op basis van hoofdstuk 6, Afdeling 3, §1 en §2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is de werkgever verantwoordelijk voor het minimaliseren van de blootstelling van werknemers aan lawaai op de werkplek. In tabel 1 zijn de normen voor de blootstelling aan lawaai en de bijbehorende verplichtingen voor zowel werkgevers als werknemers weergegeven. Onder dagdosis wordt verstaan het gemiddelde geluidsniveau op een werkdag van 8 uur, uitgedrukt in dB(A).

Lawaaibelasting
Tabel 1     Maatregelen cfm Arbowet

Naast machines zoals bosmaaiers, kettingzagen en ander werktuig, is men wellicht ook weleens werkzaam op lawaaiige locaties. Allemaal zaken om mee te nemen in de beoordeling.

Vanaf 80 dB(A) moet er gehoorbescherming verstrekt worden. Comfort mag zeker meegenomen worden in de keuze van een type gehoorbescherming (en andere PBM’s). Aandacht hiervoor bevordert dat mensen de verstrekte PBM’s ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Vaak speelt hierbij ook de combinatie met andere beschermingsmiddelen zoals een helm of bril een rol. Het dragen van de bescherming mag een drager zo min mogelijk belasten of hinderen in zijn of haar taak. Als dit wel het geval is kan worden gekozen voor een alternatief met een gelijkwaardig beschermingsniveau. In de zomerperiode kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een alternatief omdat bij gehoorkappen de warmte moeilijk weg kan. Het is ook belangrijk rekening te houden met dat soms meerdere PBM’s tegelijkertijd benodigd zijn. Deze mogen elkaar dan niet tegenwerken.

Vanaf 85 dB(A) dient er een lawaaibestrijdingsplan opgezet te worden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar type arbeidsmiddelen, onderhoud, omgevingsfactoren en of gehoorbescherming voldoende toegepast wordt. De arbeidshygiënische strategie is hierbij leidend.

De werkgever heeft op basis van Arbowet, art. 10, Voorkomen van gevaar voor derden, ook een zekere verplichting naar derden toe. Maak, waar dat praktisch is, gebruik van markeringen en afbakeningen om mensen op veilige afstand te houden. Houdt er rekening mee, gezien het openbare karakter, dat de afbakening geen nieuwe risico’s oplevert (ook niet voor voorbijgangers).

Voor lawaaibelasting is het van belang om een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) uit te voeren. Voor een audiometrisch onderzoek als onderdeel van de PAGO geldt voor een geluidsniveau van 90-95 dB(A) een periodiciteit van eens per twee jaar. Gezien de toegepaste arbeidsmiddelen zit je al gauw in deze zone. Wist je dat iedere 3 dB(A) een verdubbeling van het geluid betekent?

Tabel 1 laat ook zien dat voorlichting een prominente rol speelt. Voorlichting is eigenlijk niet meer weg te denken als het gaat om arbeidsomstandigheden. Als mensen begrijpen waarom voor bepaalde beheersmaatregelen gekozen is, is de kans een stuk groter dat de toepassing ervan wordt nageleefd.

In de volgende blog meer over trillingen.

Ludolf

Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?

Download nu gratis beleidsadvies

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

1 Comment on “VERJONGINGSSNOEI (LAWAAIBELASTING)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *